Huonot jutut

On olemassa jutturyhmiä, joissa osapuoli voi pelkän prosessuaalisen asemansa vuoksi olla heikossa asemassa verrattuna vastapuoleensa. Seuraavassa ei-tyhjentävässä listassa esittelen muutamia tilanteita, joihin joutumista kannattaa pyrkiä välttämään.


Työoikeudelliset jutut, olet työnantaja

Vaikka työnantajaa pidetään lähtökohtaisesti vahvempana osapuolena, näin ei välttämättä ole oikeudessa. Syynä tähän on osittain oikeusavun saamismahdollisuus ja toisaalta se, että oikeudenkäymiskaari mahdollistaa oikeudenkäyntikulujen sovittelemisen työntekijän eduksi tämän muodollisesta heikommasta asemasta johtuen. Tuomarit eivät välttämättä hahmota, mikä ero on pienyrittäjällä ja suurella yrityksellä. Työnantajaa kohtaan voidaan olla hyvin ankaria, vaikka kyseessä olisi muutaman henkilön työllistävä pienyrittäjä. Työntekijäpuolella voi olla maksukyvytön ja usein oikeusapua saava henkilö, jolloin mahdollisesta voitosta huolimatta oikeudenkäyntikulut kirjataan lopulta työnantajan luottotappioksi. Työnantajapuolen on suositeltava huolehtia siitä, että yrityksen oikeusturvavakuutus kattaa myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Vaikka suurinta osaa näistä jutuista ei hävitäkään, oikeudenkäynnit ovat mahdollinen mainehaitta, kuluriski ja menetetty aika huomioiden aina huonoja juttuja työnantajapuolelle.


Elatusapujutut, olet elatusvelvollinen

Jos olet elatusvelvollisena vanhempana jättänyt elatusapusopimuksen tekemättä ja / tai elatusavun maksamatta, on tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta todennäköistä, että häviät oikeudenkäynnin, eli joudut maksamaan elatusavut ja korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Lapsi tai lapsen lähivanhempi ei vallitsevan oikeuskäytännön mukaisesti joudu korvaamaan vastapuolena olevan elatusvelvollisen oikeudenkäyntikuluja tiettyjä harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta. Elatusavun velkominen on pääsääntöisesti turvallista oikeudenkäyntikuluriskin näkökulmasta.


Valitukset hallinto-oikeudessa, olet valittaja

Olet valittanut viranomaisen päätöksestä hallinto-oikeuteen. Tilastollisesti tilanteesi on huono. Hallinto-oikeustuomareilla ei pääsääntöisesti ole osaamista ja rohkeutta tarjota oikeussuojaa valittajille, vaan heidän tavoitteensa saada asia mahdollisimman helposti käsitellyksi. Paras mahdollisuus saada muu kuin hylkyratkaisu on, jos asia palautetaan viranomaiselle uudelleenkäsiteltäväksi. Suurin kauhistus hallinto-oikeustuomarille on joutua suulliseen käsittelyyn. Asianosaisen kannattaakin aina etsiä muotovirheitä viranomaisen päätöksestä ja vaatia suullista käsittelyä. Ei ole väliä, kuinka mitätön muotovirhe on kyseessä. Tämä oheistettuna muulla asianmukaisella toiminnalla tarjoaa parhaan todennäköisyyden siihen, että asia palautetaan viranomaisen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden käsittelyyn ei kannata joutua.


Vastapuolellasi on virallinen syyttäjä, eli olet syytettynä

Jos olet uraasi aloittava lakimies ja haluat voittaa paljon juttuja, syyttäjän ammatti on oiva valinta. Muistikuviini perustuva arvio on, että syytteistä menestyy noin 90 %, eli syytetyistä tuomitaan. Vastaavasti syytetyksi joutumista on syytä välttää ainakin siten, että ottaa jo esitutkintavaiheessa hyvän asianajajan itselleen.


Vastapuolesi saa valtion kustantamaa oikeusapua ja on mahdollisesti ulosottovelallinen tai velkajärjestelyssä

Vaikka voittaisit jutun, voi olla, ettet saa mitään perityksi. Oikeudenkäynnin mielekkyyttä on syytä tällöin arvioida.


Mainitut jutturyhmät ovat kärjistyksiä siitä, millaisiin tilanteisiin joutumista kannattaa pyrkiä järkevillä ennakkotoimilla välttämään. Suurin osa tilanteista vältetään asiallisella ja hyvällä käytöksellä. Jos oikeudenkäyntiä ei voida välttää, peli ei ole menetetty. Hyvä asianajaja voi kääntää tilanteen toiseksi.


Kalle Ujainen

asianajaja

Hyvinkää